LINK THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Link Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Tại đây