Link Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo link trực tuyến ĐHĐCĐTN năm 2024.

Xem tại: Đây