Link ĐạI Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo link trực tuyến ĐHĐCĐTN năm 2023.

Xem tại: Đây