Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Bản điều lệ này gồm bản phụ lục được Đại Hội Đồng cổ đông Bảo Minh thông qua và chấp thuận toàn bộ & được Công bố Thông tin tại ĐÂY