CÔNG BỐ THÔNG TIN: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin: 

Tình hình quản trị công ty 2019: Xem và tải Tại đây

CBTT BCTC Quy 4/2020: Xem và tải: Tại đây