Công Bố Thông Tin Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021

CBTT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN: Xem tại đây

CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021: Xem tại đây