CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Công bố Thông tin Nghị Quyết & Biên Bản Đại hội Cổ đông thường niên 2022

Xem và tải: Tại đây