CÔNG BỐ THÔNG TIN HOÃN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem tại đây