CÔNG BỐ THÔNG TIN: TẠM GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin giao nhiệm vụ phụ trách tạm thời công tác kế toán Tổng công ty

Xem nội dung CBTT: tại đây

Xem nội dung QĐ: tại đây