CÔNG BỐ THÔNG TIN: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN KỲ CHỐT TÍNH ĐẾN 30/11/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn kỳ chốt tính đến 30/11/2019

Xem và tải: Tại đây