Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét

 Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét.

Công bố thông tin: Xem và tải Tại đây

Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán: Xem và tải Tại đây

Giải trình biến động: Xem và tải Tại đây