Công Bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính năm 2020

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020: Xem Tại đây

Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán: Xem Tại đây