CBTT Về Việc UBCKNN Nhận Được Báo Cáo Phát Hành Cổ Phiếu

Công văn số 5201/UBCK-QLCB của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) ngày 10/09/2021 về việc UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI).

Xem và tải công văn: Tại đây.