CBTT v.v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024

1. Xem và tải CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Tại đây

2. Xem và tải thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Tại đây