CBTT v.v Công Văn Của BTC Chấp Thuận Nguyên Tắc Tăng Vốn Điều Lệ Của Bảo Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Bảo Minh.

Xem và tải: Tại đây