CBTT: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và Ngày đăng ký cuối cùng

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ngày đăng ký cuối cùng.

Thông báo phát hành cổ phiếu: Tại đây

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tại đây