CBTT bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Công bố Thông tin bổ sung nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2022.

Xem và tải: Tại Đây