CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022.

CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các quy chế nội bộ của Bảo Minh năm 2022.

Xem và tải: Tại đây

Tại đây