CBTT BCTC QUÝ 3/2022 & GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2022 và Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022.

Xem và tải: Tại đây