CBTT Báo Cáo Kết Quả Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thông báo thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

1. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu: Tại đây

2. Thông báo thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: Tại đây

3. Tóm tắt sổ cổ đông của công ty tại ngày 26/08/021: Tại đây