Cân đối ngân sách nhà nước năm 2017

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 01/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 2664/QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2016

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2017)

     

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2017

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

1.212.180

1

Thu nội địa

 

990.280

2

Thu từ dầu thô

 

38.300

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

 

180.000

4

Thu viện trợ

 

3.600

B

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

1.390.480

 

Trong đó:

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

 

357.150

2

Chi trả nợ lãi

 

98.900

3

Chi viện trợ

 

1.300

4

Chi thường xuyên

 

896.280

5

Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

 

6.600

6

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

 

100

7

Dự phòng

 

29.300

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

178.300

 

Tỷ lệ bội chi so GDP

 

3,5%

1

Bội chi NSTW

 

172.300

 

Tỷ lệ bội chi so GDP

 

3,38%

2

Bội chi NSĐP

(1)

6.000

 

Tỷ lệ bội chi so GDP

 

0,12%

Ghi chú: 
(1) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương

 

Nguồn: theo cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính

Viết bình luận