Cân đối ngân sách nhà nước năm 2015

 

BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 01/CKTC-NSNN 
     
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 3137/QĐ-BTC ngày 10/12/2014
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015)
 
                                                            Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán
 năm 2015
A TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                             911.100
1 Thu nội địa                               638.600
2 Thu từ dầu thô                                93.000
3 Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu                              175.000
4 Thu viện trợ                                  4.500
B THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 SANG NĂM 2015                               10.000
C TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                          1.147.100
1 Chi đầu tư phát triển                              195.000
2 Chi trả nợ và viện trợ                              150.000
3 Chi thường xuyên                              767.000
4 Chi cải cách tiền lương                                10.000
5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                     100
6 Dự phòng                                25.000
D BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 226.000
  Tỷ lệ bội chi ngân sách so GDP 5,0%

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài Chính

Viết bình luận