BCTC Đã Được Kiểm Toán 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Xem và tải: Tại đây

Audited financial statements for the year ended 31 December 2023Here