BCTC Đã Được Kiểm Toán 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Xem và tải: Tại đây

Financial statements : Here