Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Giữa Niên Độ 2022

Tổng công ty CP Bảo Minh công bố thông tin báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022

Xem và tải: Tại đây

Interim finacial statements for the six-month period ended 30 June 2022: Download