Báo Cáo Tài Chính Qúy 1/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

Xem và tải: Tại đây