Báo Cáo Tài Chính 2019 Đã Được Kiểm Toán & Giải trình biến động KQHĐKD

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán: Xem và tải Tại đây

Giải trình biến động: Xem và tải Tại đây