Tổng Tài Sản Của Thị Trường Bảo Hiểm Tăng Mạnh

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, qua 2 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn và thách thức, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Tính đến hết tháng 02/2021, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Ngoài ra còn có 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Ước tính tổng tài sản đạt 582.385 tỷ đồng, tăng 24,10% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó; các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 422.060 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 470.893 tỷ đồng, tăng 22,85% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó; các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 24.203 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 345.786 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm qua 2 tháng, ước đạt 26.950 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.397 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.553 tỷ đồng.

Theo Tapchitaichinh

 

Viết bình luận