TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2024.

Xem và tải: Tại đây

Bảo Minh trân trọng thông báo đến quý cổ đông các mẫu: Giấy thông báo mời họp, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024.

- Thông báo mời họp

- Thông báo đề cử, ứng cử TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Mẫu Giấy ủy quyền số 1

- Mẫu Giấy ủy quyền số 2

- Bộ tài liệu ĐHĐCĐ 

1. Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2024;
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2024;
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029;
5. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
7. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023;
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
10. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
11. Tờ trình định hướng kế hoạch 05 năm (2024 – 2029);
12. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
13. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
14. Tờ trình về việc xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
15. Tờ trình miễn nhiệm TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
16. Tờ trình Bầu cử TV.Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
      16.1 Ông Đinh Việt Tùng
      16.2 Ông Vũ Anh Tuấn
      16.3 Ông Lê Việt Thành
      16.4 Ông Trần Văn Tá
      16.5 Ông Trần Hữu Tiến
      16.6 Bà Bùi Thị Thu Thanh
      16.7 Ông Nicolas Marie Charles Henri du Cauze de Nazelle
17. Tờ trình miễn nhiệm TV. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
18. Tờ trình Bầu cử TV.Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
      18.1 Bà Lê Minh Tuyết
      18.2 Bà Phan Thị Hồng Phương
      18.3 Bà Đinh Thị Minh Hải
      18.4 Ông Guardiola Garcia-Quiros, Jorge Ramiro
19. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐTN năm 2024;
20. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024;