Quy chế tổ chức đại hội

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông
02-10-2017
13:56

Sửa đổi điều lệ và bầu HĐQT

Sửa đổi điều lệ và bầu HĐQT
02-10-2017
13:54

Quyết toán thù lao HĐQT & BKS

Bảng quyết toán thù lao HĐQT & BKS
02-10-2017
13:52

Kế hoạch kinh doanh 2014

Kế hoạch kinh doanh 2014
02-10-2017
13:51

Phân phối lợi nhuận 2013

Bảng phân phối lợi nhuận 2013
02-10-2017
13:50

Kết quả hoạt động kinh doanh 2013 của Bảo Minh

Kết quả hoạt động kinh doanh 2013 của Bảo Minh
02-10-2017
13:48

Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2009 - 2014 của Ban Kiểm Soát & Hội Đồng Quản Trị

Kết thúc hoạt động trong nhiệm kỳ 2009 - 2014 của Ban Kiểm Soát & Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & Hội Đồng Quản Trị có văn bản báo cáo hoạt động tới đại hội đồng cổ đông
02-10-2017
13:47

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh trân trọng gửi tới Quý Cổ đông toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2014 (25/04/2014)
02-10-2017
13:43

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 của Tổng Công ty CP Bảo Minh

Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thưởng niên Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Tổng Công ty về ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
02-10-2017
11:50

Đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về số lượng, tiêu chuẩn, thủ tục và hồ sơ thành viên dự kiến bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019
02-10-2017
11:45