BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính năm 2018
21-01-2019
22:36

TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 2019

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 2019
17-01-2019
09:22

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

Thông báo thông tin về ngày DKCC của sàn GDCK và VSD
07-01-2019
11:44

CBTT v/v CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỢT 1 2019

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 2019
24-12-2018
16:58

CBTT VỀ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CỦA THÀNH VIÊN HĐQT BẢO MINH

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin quyết định nghỉ hưu của thành viên HĐQT Bảo Minh
19-11-2018
17:21

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh - Báo cáo tài chính Quý III/2018
23-10-2018
09:33

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
27-09-2018
11:09

Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh

Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh
31-08-2018
17:06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 2018
21-08-2018
16:58