CÔNG BỐ THÔNG TIN: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin: Tình hình quản trị công ty 2019
21-01-2020
09:41

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2019
21-01-2020
09:35

CÔNG BỐ THÔNG TIN: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN KỲ CHỐT TÍNH ĐẾN 30/11/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn kỳ chốt tính đến 30/11/2019
02-12-2019
11:04

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2019
18-10-2019
14:13

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2019
22-08-2019
11:47

CÁC NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Các nghị quyết miễn nhiệm, đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm Soát, phụ trách Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
01-08-2019
16:27

NGHỊ QUYẾT CỦA BKS VỀ MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
22-07-2019
09:30

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Kinh kính gửi đến quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2019
22-07-2019
08:25

CÔNG BỐ THÔNG TIN: TẠM GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin giao nhiệm vụ phụ trách kế toán Tổng công ty
09-07-2019
13:55

CÔNG BỐ THÔNG TIN: MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo thông tin về việc: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng
08-07-2019
13:57