TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023
27-03-2023
17:25

BCTC Đã Được Kiểm Toán 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
27-03-2023
17:23

CBTT Đường Dẫn Tài Liệu Họp ĐHĐCĐTN Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023
27-03-2023
10:25

CBTT Báo Cáo Tài Chính Năm 2022 Đã Kiểm Toán & Giải Trình Biến Động Kinh Doanh Năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình biến động kinh doanh năm 2022
27-03-2023
10:09

CBTT v.v Đơn Đề Nghị Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Của Ông Nguyễn Thế Năng - PTGĐ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v đơn Đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Thế Năng - PTGĐ
17-03-2023
16:49

CBTT Vv Thành Lập Và Phê Duyệt Mô Hình Tổ Chức Hoạt Động 03 Công Ty Thành Viên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin về việc thành lập và phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động 03 Công ty thành viên
10-03-2023
16:11

CBTT Bổ Sung Nghị Quyết Về Việc Chương Trình Tái Bảo Hiểm Năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT bổ sung Nghị quyết về việc chương trình Tái bảo hiểm năm 2022
21-02-2023
16:31

CBTT Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
21-02-2023
13:34

CBTT Giấy Phép Điều Chỉnh Số 27/GPĐC13/KDBH

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC13/KDBH
08-02-2023
15:56

CBTT Báo Cáo Quản Trị Công Ty 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo quản trị 2022
30-01-2023
16:10