CBTT V.V Đính Chính Báo Cáo Tài Chính Quý 3/2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v đính chính Báo cáo tài chính Quý 3/2023
27-10-2023
08:30

CBTT V.V Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý 3 Năm 2023 Và Giải Trình Biến Động Kết Quả Kinh Doanh Quý 3 Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 3 năm 2023 và Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023
25-10-2023
12:00

CBTT v.v báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT v.v báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
20-10-2023
11:33

CBTT v.v Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức Năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
02-10-2023
14:28

CBTT v.v Công Văn Của UBCKNN v.v Tài Liệu Báo Cáo Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức Của Bảo Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của UBCKNN v.v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Bảo Minh.
27-09-2023
15:18

CBTT v.v tái bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v tái bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc
22-09-2023
14:31

CBTT v.v Công Văn Của Bộ Tài Chính Ghi Nhận Việc Thay Đổi Địa Điểm Chi Nhánh Bảo Minh Long Biên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của Bộ Tài Chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Long Biên
18-09-2023
15:22

CBTT v.v công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn
05-09-2023
14:39

CBTT V.V Thay Đổi Địa Điểm Đặt Trụ Sở Công Ty Thành Viên Bảo Minh Long Biên

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty thành viên Bảo Minh Long Biên
23-08-2023
09:29

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác Báo cáo Tài chính giữa niên độ năm 2023
17-08-2023
09:21