TRUNG TÂM BỒI THƯỜNG XE Ô TÔ TP. HÀ NỘI

(Hanoi City Motor Claims Center)

Trung tâm bồi thường xe ô tô TP. Hà Nội có các chức năng sau:

- Tổ chức thực hiện công tác giám định, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm xe ô tô đối với các hợp đồng bảo hiểm do các đơn vị thành viên trên địa bàn TP. Hà Nội cấp.

- Thực hiện đòi bồi thường người thứ ba.

- Giải quyết và tham gia giải quyết các vụ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến công tác bồi thường của trung tâm.

Ông Phạm Quốc Khánh

Giám đốc

pqkhanh@baominh.com.vn