Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018