Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Dự kiến thời gian: 8:00 sáng ngày 24/04/2018

- Địa điểm tổ chức: Tầng 5 Trụ sở Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

- Chương trình: 

+ Thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2017 được kiểm toán và phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

+ Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị

+ Thông qua Quy chế quản trị Công ty;

+ Những vấn đề khác có liên quan

Xem quyết định của HĐQT tại đây