TCT CP Bảo Minh Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo về việc thay đổi nhân sự - chức vụ như sau:

-Điều động ông Đinh Quang Tú – Giám đốc Công ty Bảo Minh Yến Bái đến nhận nhiệm vụ tại Công ty Bảo Minh Hải Phòng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty với thời hạn 02 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

- Bổ nhiệm ông Ngô Đức Hiếu – Phó Giám đốc giữ Quyền Giám đốc Công ty Bảo Minh Yên Bái với thời hạn 01 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

- Giao ông Vương Trí Hiếu, Phó Giám đốc nhiệm vụ phụ trách Ban Công nghệ Thông tin với thời hạn 01 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Trân trọng thông báo.

 

Viết bình luận