BẢO MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Vào sáng ngày 24/04/2018 Bảo Minh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (mã chứng khoán BMI) tại trụ sở sở chính 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, TPHCM.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Hội đồng quản trị,  năm 2017 Bảo Minh đã tiếp tục thực hiện có kết quả chủ trương tái cơ cấu toàn diện tổ chức và hoạt động trong toàn hệ thống, thông qua các giải pháp mạnh về tổ chức, nhân sự, hoạt động kinh doanh, từ trụ sở chính đến các đơn vị thành viên. Với sự quyết tâm và nỗ lực cao của ban lãnh đạo và tập thể CBNV, Bảo Minh đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu mà ĐHĐCĐ đề ra tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt được trong năm 2017 là 4096 tỷ đồng, đạt 104,5% so với kế hoạch và tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,22% thị phần, nằm trong top 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Lợi nhuận kế toán trước thuế 198 tỷ đồng, bằng 100% so kế hoạch, đạt 88,8% so với năm 2016. ROE: 7,67% đạt so với kế hoạch 2017. Ngoài ra, Bảo Minh đã đạt kết quả lợi nhuận và vượt kế hoạch doanh thu do ĐHĐCĐ 2017 đề ra và đã thực hiện chia cổ tức là 10% cho các cổ đông.

Với phương châm hành động “Hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững”, cùng với việc tập trung phát triển các địa bàn trọng điểm, mở rộng các nghiệp vụ có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh các giải pháp về công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và quản lý kinh doanh, Bảo Minh phấn đấu duy trì và củng cố vị thế là công ty bảo hiểm niêm yết đứng top đầu của thị trường với các mục tiêu cụ thể trong năm 2018 như sau: Tổng doanh thu đạt 4.318 tỷ đồng, tăng trưởng 5%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc 3.654 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Lợi nhuận sau thuế: 172 tỷ đồng. ROE tối thiểu đạt 8% (không bao gồm lợi nhuận từ việc nhượng bán tài sản). Kiểm soát tỷ lệ bồi thường ở mức thấp hơn năm 2017.

     

Đại hội kết thúc trong ngày.

Viết bình luận