Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2015

Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2015