Thông cáo báo chí của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh về Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

 VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

(Số liệu tại thông cáo này được lấy thống nhất theo  BCTC hợp nhất năm 2014)

 

Sáng ngày Thứ sáu, 24/04/2015 tại Trụ sở chính Bảo Minh - số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định.

Theo chương trình, đại hội lần này bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời sẽ trình thông qua Điều lệ sửa đổi để phù hợp với những quy định mới của pháp luật hiện hành.

* Một số thông tin chính yếu về hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014:

-          Tổng tài sản: 5.340 tỷ đồng.

-          Vốn chủ sở hữu: 2.185 tỷ đồng.

-          Vốn điều lệ đã góp: 755 tỷ đồng.

-          Dự phòng nghiệp vụ: 2.217 tỷ đồng.

Trong đó:

 • Dự phòng phí BH gốc và nhận TBH: 1.185 tỷ đồng.
 • Dự phòng bồi thường BH gốc và nhận TBH: 957 tỷ đồng.
 • Dự phòng dao động lớn: 75 tỷ đồng.

-  HĐQT trình đại hội mức chia cổ tức năm 2014 là 10% vốn điều lệ đã góp.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014:

-  Tổng doanh thu đạt 3.081 tỷ đồng, bằng 106,4%KH, tăng trưởng 11%.

Trong đó:

 • DT phí bảo hiểm gốc: 2.601 tỷ đồng, bằng 106,5%KH, tăng trưởng 13,5%.
 • DT nhận tái bảo hiểm: 309 tỷ đồng, bằng 103%KH, tăng trưởng 8,5%.
 • DT hoạt động tài chính: 171 tỷ đồng, bằng 111%KH, tăng trưởng 14,6%.

-          Chi bồi thường: 1.288 tỷ đồng, bằng 44,2% doanh thu, giảm so với năm trước (năm trước là 56,3%), về số tuyệt đối giảm 167 tỷ đồng (năm trước là 1.455 tỷ đồng). Trong đó, tỷ lệ bồi thường thuộc mức trách nhiệm giữ lại là 41,2% và giảm so với năm trước (năm trước là 44,7%).

-          Lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm gốc đạt 188 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2013.

-          Đặc biệt công nợ phí BH đã được giải quyết giảm 130 tỷ đồng so với năm 2013.

-          Lợi nhuận trước thuế: 145 tỷ đồng, bằng 112,4%KH, tăng trưởng 38%.

 

* Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015:

 

 1. Các mục tiêu phấn đấu chính:

-          Kiên định mục tiêu “Hiệu quả, tăng trưởng và tiếp tục đổi mới”

-          Tốc độ tăng trưởng phấn đấu đạt trên 7%.

-          Tiếp tục có lãi cao về kinh doanh bảo hiểm gốc.

-          Hoạt động đầu tư tài chính an toàn và hiệu quả.

 1. Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất 2015:

-          Tổng doanh thu phí bảo hiểm: 3.113 tỷ đồng, tăng trưởng 7%.

Trong đó:

 • Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 2.792 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3%.
 • Doanh thu nhận tái bảo hiểm: 321 tỷ đồng, tăng trưởng 3,8%.

-          Doanh thu hoạt động tài chính: 152 tỷ đồng, bằng 88,5%.

-          Lợi nhuận trước thuế: 170 tỷ đồng, tăng trưởng 17,1%.

 1. Một số giải pháp triển khai trong năm 2015:

-          Về địa bàn kinh doanh: Tập trung nguồn lực để phát triển kinh doanh các địa bàn trọng điểm, đồng thời hạn chế ở những địa bàn kém phát triển, chi phí cao, kinh doanh thường xuyên lỗ trong nhiều năm.

-          Về nghiệp vụ bảo hiểm: Tập trung nguồn lực nâng cao doanh thu đối với nhóm nghiệp vụ có hiệu quả Hạn chế nhóm các nhóm nghiệp vụ có hiệu quả kinh doanh thấp, mức độ rủi ro cao qua các năm.

-          Về kênh phân phối: Ưu tiên phát triển kênh bán lẻ Kiểm soát tính tuân thủ việc chi trả hoa hồng đại lý, môi giới theo đúng quy định; Mở rộng kênh bán hàng qua ngân hàng và các tổ chức tài chính; Có chính sách ưu tiên khai thác trực tiếp các dịch vụ lớn.

-          Tăng cường nhận tái bảo hiểm và khuyến khích đồng bảo hiểm nhưng có chọn lọc.

-          Về quản lý khách hàng: cần nắm rõ thông tin khách hàng và chủ động CSKH, đặc biệt là khách hàng lớn, khách hàng truyền thống.

-          Về lương thưởng: Thống nhất việc tiếp tục giao lương tại trụ sở chính từ cấp TGĐ đến từng nhân viên theo hướng gắn với doanh thu và hiệu quả Tăng nguồn lương và chi phí kinh doanh cho khối trực tiếp kinh doanh.

-          Tuân thủ quy định tại thông tư 194/2014/TT-BTC về ký kết hợp đồng bảo hiểm, theo dõi thu phí bảo hiểm và hủy hợp đồng bảo hiểm.

-          Phấn đấu đạt 80% các đơn vị được kiểm tra nội bộ về tài chính và công nợ.

---------oOo---------