Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Bảo Minh

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng Cổ đồng thường niên 
 1. Thư mời tham dự đại hội
 2. Báo cáo 2016 của HĐQT
 3. Báo cáo KQKD 2016
 4. Báo cáo thẩm tra của BKS
 5. Chương trình đại hội
 6. Danh sách thay đổi TVHĐQT, BKS
 7. Kế hoạch kinh doanh 2017
 8. Miễn nhiệm TVHĐQT, BKS
 9. Phân phối lợi nhuận 2016
 10. Quy chế đại hội
 11. Quyến toán thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2016
 12. Dự thảo nghị Quyết ĐHĐCĐ
 13. Chọn Công ty kiểm toán độc lập