Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh