Hiệp hội Bảo hiểm: Kênh bancassurance đem về 8.300 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm nửa đầu năm 2019

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết tổng doanh thu phí khai thác qua kênh ngân hàng và các tổ chức tín dụng (bancassurance) ước đạt 8.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, chiếm tỷ trọng 17,2% tống doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng ước đạt 48.134 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ 2018.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết 6 tháng đầu năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong 6 tháng ước đạt 48.134 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm cá nhân ước đạt 47.747 tỷ đồng (tăng 27%) và sản phẩm bảo hiểm nhóm ước đạt 387 tỷ đồng (tăng 85%).

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (49,44%), sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (31,58%).

Tổng doanh thu phí khai thác qua kênh ngân hàng và các tổ chức tín dụng (bancassurance) ước đạt 8.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,2% tống doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường.

Số lượng đại lý bảo hiểm mới tuyển dụng trong 6 tháng là 124.502 đại lý, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường là 779.614 đại lý, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Theo IAV, hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 môi giới bảo hiểm. Cùng với đó cũng có 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

6 tháng đầu năm 2019, tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả ước đạt 10.318 tỷ đồng, tăng 30% với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm 6 tháng ước đạt 423.423 tỷ đồng (tăng 19,01% so với cùng kỳ năm trước); đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 342.869 tỷ đồng (tăng 26,17%); tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 263.996 tỷ đồng (tăng 16,08%).

Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 71.147 tỷ đồng (tăng 24,35%); tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 91.456 tỷ đồng (tăng 28,8%); chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 18.653 tỷ đồng (tăng 19,61%); phí thu xếp qua môi giới ước đạt 4.215 tỷ đồng; hoa hồng môi giới ước đạt 383 tỷ đồng, tăng 4,2%. Số hợp đồng bảo hiểm khai thác mới đạt 1.222.000 hợp đồng tăng 27%, gồm 321 hợp đồng nhóm. Sản phẩm ưu chuộng vẫn là sản phẩm hỗn hợp và liên kết chung.

Theo Vietnamfinance

Viết bình luận