TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021
29-03-2021
09:44

Công bố Thông tin tổ chức DHCDTN 2021

Công bố Thông tin tổ chức DHCDTN 2021
04-03-2021
17:50

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tổng Công ty CP Bảo Minh gửi tới Ủy ban Chứng Khoán & Sở Giao dịch Chứng khoán báo cáo tình hình quản trị Công ty
02-02-2021
15:12

CBTT Miễn Nhiệm Phó Tổng Giám đốc Và Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm Kế Toán Trưởng
10-08-2020
10:26

CBTT ĐIỀU CHỈNH KHKD 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT điều chỉnh KHKD 2020
23-07-2020
08:49

CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
17-07-2020
07:57

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH CBTT QĐ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin v/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo Quyết định số 1068/2020 – BM/HĐQT ngày 28/05/2020 của Chủ tịch HĐQT
28-05-2020
15:47

CBTT Báo cáo thường niên 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019
29-04-2020
09:36

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2019
27-04-2020
16:40

Bảo Minh CBTT Thay Đổi Người Nội Bộ TV HĐQT

Bảo Minh CBTT Thay Đổi Người Nội Bộ TV HĐQT
24-04-2020
17:02