Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Đối tượng công bố thông tin bao gồm: công ty đại chúng, tổ chức phát hành (ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK) và người có liên quan. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2012 và thay thế Thông tư 09/2010 ngày 15/01/2010 của BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán