CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐHĐCĐTN NGÀY 24/04/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2020.

Xem và tải: Tại đây