Công bố Thông tin Nghị Quyết & Biên Bản Đại hội Cổ đông thường niên 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng công bố Nghị Quyết & Biên Bản Đại hội Cổ đông thường niên 2021