Cân đối ngân sách nhà nước năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 01/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 2643/QĐ-BTC ngày 14/12/2015

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016)

   

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2016

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.014.500

1

Thu nội địa

785.000

2

Thu từ dầu thô

54.500

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

172.000

4

Thu viện trợ

3.000

B

THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 SANG NĂM 2016

4.700

C

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.273.200

1

Chi đầu tư phát triển

254.950

2

Chi trả nợ và viện trợ

155.100

3

Chi thường xuyên

823.995

4

Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

13.055

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

6

Dự phòng

26.000

D

BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

254.000

 

Tỷ lệ bội chi ngân sách so GDP

4,95%

     

Ghi chú: 
(1) đã bao gồm 30.000 tỷ đồng thu từ việc bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp

     

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 02/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 2643/QĐ-BTC ngày 14/12/2015

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016)

   

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2016

A

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách Trung ương

596.882

1

Thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp

596.882

 

- Thu thuế, phí và các khoản thu khác

593.882

 

- Thu viện trợ

3.000

2

Thu chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2015 sang năm 2016

 

II

Chi ngân sách Trung ương

850.882

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp

639.661

2

Chi bổ sung cho ngân sách địa phương

211.221

 

- Bổ sung cân đối

127.822

 

- Bổ sung có mục tiêu

83.399

III

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước

254.000

B

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách địa phương

633.539

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

417.618

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

211.221

 

- Bổ sung cân đối

127.822

 

- Bổ sung có mục tiêu

83.399

3

Thu chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2015 sang năm 2016

4.700

II

Chi ngân sách địa phương

633.539

1

Chi cân đối ngân sách địa phương

550.140

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

83.399

Ghi chú: (1) Đã bao gồm số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP năm 2016 và số bổ sung từ NSTW cho NSĐP để chi thực hiện mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng và điều chỉnh tiền lương cho người có thu nhập thấp theo Nghị quyết 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội;

(2) Chưa bao gồm dự toán bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP trong năm 2016 để thực hiện 02 chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, và bổ sung kinh phí sự nghiệp các CTMTQG giai đoạn 2016-2020.

 

Nguồn: Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính

Viết bình luận