Bảo Minh Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo về việc thay đổi nhân sự - chức vụ như sau:

- Theo quyết định số 0620/2021-BM/TCNS, không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm bồi thường xe ô tô TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Huy từ ngày 14/04/2021. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huy giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm bồi thường xe ô tô TP.HCM – Tổng công ty cổ phần Bảo Minh với thời hạn 03 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/04/2021.

- Theo quyết định số 0621/2021-BM/TCNS. Giao ông Trương Hồng Quảng – Phó giám đốc Ban Bảo hiểm Xe cơ giới kiêm Giám đốc Trung tâm bồi thường xe ô tô TP. HCM – Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cho đến khi có quyết định mới. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/04/2021.

- Theo quyết định số 0622/2021-BM/TCNS. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm bồi thường xe ô tô TP. Hà Nội đối với ông Nguyễn Quang Hải. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hải giữ chức vụ Phó giám đốc công ty Bảo Minh Thăng Long với thời hạn 01 năm.

- Theo quyết định số 0623/2021-BM/TCNS. Miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Kiểm toán & Kiểm tra nội bộ đối với ông Nguyễn Việt Giang. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Giang giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Bảo hiểm Xe cơ giới – Tổng công ty cổ phần Bảo Minh với thời hạn 03 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2021.

- Theo quyết định số 0624/2021-BM/TCNS. Giao ông Nguyễn Việt Giang – Phó giám đốc Ban Bảo hiểm Xe cơ giới kiêm Giám đốc Trung tâm bồi thường xe ô tô TP. Hà Nội – Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, cho đến khi có quyết định mới. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2021

 

 

Viết bình luận