BẢO MINH CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

Bảo Minh công bố thông tin, nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020: Xem và tải tại đây

Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2020: Xem và tải tại đây